Høyres stortingsvalgprogram 2009-2013

Nå er Høyres nye stortingsvalgprogram for 2009-2013 klart. Det betyr at alle vedtak fra landsmøte forrige helg er innarbeidet. Programmet er tilgjengelig her. Det vil etterhvert bli tilgjengelig også på nynorsk og innlest som lydfiler. I tillegg vil vi lage en elektronisk kortversjon på engelsk.

Reklamer

Høyres stortingsvalgprogram 2009-2013

Last nest i PDF-format her.

Menneskerettigheter, ytringsfrihet – TV reklame

Man skulle tro at norske myndigheter ville vise respekt for vedtak fattet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Stort sett skjer det, men ikke alltid. Fortsatt kjemper regjeringen iherdig mot dommen fra EMD – som er begrunnet i ytringsfirhet – nemlig politisk reklame på TV. Regjeringen forsøker seg med stadig nye krumspring.

Da dommen fra EMD falt, ble det en liten diskusjon i Programkomiteen om dette burde føre til at temaet politisk reklame ikke lenger var nødvendig. Komiteen valgte å holde fast ved en formulering som var kommet inn. Dette ble stadfestet av landsmøte i helgen. Høyre går derfor blant annet til valg på følgende:

Høyre vil tillate politisk reklame i TV.

Norge, Nato, Afghanistan

Flere nyhetskanaler melder i dag om at også blant flertallet av SVs velgere er det støtte til norsk NATO medlemskap.

En av de større endringene som skjedde da landsmøte denne helgen vedtok Høyres nye stortingsvalgprogram, var en tydeligere satsing på Forsvaret – ikke minst NATO. I tillegg ble det vedtatt et punkt som de rødgrønne nok fortsatt er uenig i:

Høyre vil oppheve politiske begrensninger på hvor norske styrker kan operere i Afghanistan.

Eller finnes det en undersøkelse som viser at regjeringen ikke er på linje med velgerne i dette spørsmålet heller?

Snyter Aftenposten kundene sine?

Dette er en post helt på siden av program og politikk.

En av landets største lokalaviser Aftenposten Aften sliter med opplag. Om det bare er fordi produktet blir dårligere eller at flere rett og slett velger å lese nyheter på nett, vet jeg ikke. Men de sliter. Det har blant annet ført til at de siden denne våren dropper utgivelse mandag og fredag. Mao avisen kommer 3 ettermiddager i uken i stedet for 5. Greit nok.

I går kom imidlertid faktura for abonnement for neste halvår. Og hva står der: «Ditt abonnement:…+ Aften mandag-fredag.

Kundene faktureres altså for et produkt som ikke kommer. Er det sært av meg å bli *forundret*?

Skal bare Høyre ansvarliggjøres?

Et vellykket landsmøte er over. Det har vært et bra politisk verksted, med gode debatter, vedtak og spennende voteringer. Stemningen blant delegatene har vært upåklagelig. Selvtilliten er på plass, politikken er vedtatt, marsjordren er klar: Trygghet og optimisme for landet, med bedre skole, lavere skatt og flere og tryggere veier. Dette er Høyres svar på å bringe Norge styrket ut av krisen.

En del journalister er nok blitt kraftig overrumplet. I dagesvis (nesten ukesvis) på forhånd har redaksjonene åpenbart egget hverandre opp med hvordan de kan «disse» Høyre. Innsatsten deres har vært upåklagelig. Og så prøver de å stille «riktige» og «smarte» spørsmål – og ender opp med å løpe etter hverandre. Politikken legges til side, og spekulasjoner om taktikken har vært det eneste de har konsentrert seg om. «Hvis….hvem skal Høyre samarbeide med i regjering?» Har vært gjennomgangsmelodien.

Jeg kan forstå at spørsmålet stilles. Men ikke som det eneste. Og hvorfor stilles det kun til Høyre?

DN har i dag en god konklusjon i sin leder:

Det blir dermed skivebom når enkelte, blant annet i næringslivet, beskylder Høyre for å være «ullent» i regjeringsspørsmålet, Høyre har gitt et klart svar.

Det er verre med de andre ikke-sosialistiske partiene. Frp, Venstre og KrF sier alle at de går til valg på at landet må få en ny regjering og at Jens Stoltenberg skal skiftes ut som statsminister. Men det er usikkert om de vil holde løftene. For samtidig lover Venstre og KrF at de skal hindre at Frp får regjeringsmakt, og Frp lover at partiet ikke vil støtte en regjering der partiet ikke får være med selv. Resultatet kan bli at Frp eller Venstre og KrF – eller alle tre – i praksis bidrar til fortsatt Stoltenberg-regjering selv om valget skulle gi borgerlig flertall.

Høyre er faktisk det eneste partiet som uten forbehold lover at det vil skifte ut den rødgrønne regjeringen. Det kan bli et av Høyres bedre kort i valgkampen.

Det er forøvrig i motvind og storm man får avdekket om lederen er stødig. Det er ingen tvil om at Jern-Erna ikke lar seg vippe av pinnen, men iherdig står på. Det kan ingen ta fra henne, og det står det respekt av.

Summen av landsmøtets vedtak

Med helgens landsmøte er Det lange programarbeidet over. Høyre har fått et nytt stortingsvalgprogram som er poengtert og tydelig på politiske veivalg og løsninger. Det er vanskelig å oppsummere alt, så dette blir en veldig summarisk gjengivelse av noen av punktene som nå er vedtatt.

(Noen punkter er gjengitt i kortere form en det som er vedtatt. Hele teksten finnes i referatene og i selve programteksten som vil bli publisert asap til uka).

Høyre vil
– innføre karakterer fra 5. trinn.
– innføre en ordning der russetiden starter 17. mai, og alle eksamener skal være unnagjort før det.
– utvikle system med anonym retting av prøver.
– styrke grunnforskningen (+ stå fast ved målet om 3% av BNP skal gå til FOU)
– avskaffe TV-lisensen og la NRK finansiers over statsbudsjettet.
– fjerne skatten på frivillighet ved å ta bort momsplikten for frivillige organisasjoner.
– sikre begge foreldrene selvstendig opptjeningsrett til permisjonstiden de selv tar ut.
– videreføre kontantstøtten.
– stimulere til økt privat barnehageutbygging ved å fjerne maksprisen.
– redusere det statlige eierskapet i næringslivet betydelig.
– avvikle formuesskatten.
– fjerne araveavgiften.
– åpne opp for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge.
– ha en kraftig økning av investeringstakten i nasjonal transportplan.
– opprette eget vedlokeholdsfond for vei og jernbane.
– styrke lokalbanetilbudet i de folkerike områdene.
– øke vrakpanten betydelig i en periode, for å få en mer miljøvennlig og sikker bilpark.
– stille krav om kvalitetssertifisering av sykehus.
– gi flere pasienter mulighet til å benytte private helsetilbud på det offentliges regning.
– at habilitering og rehabilitering skal være den neste store helsepolitiske satsingen.
– sørge for bedre støtte til tannhelsebehandling for de som har høye tannhelseutgifter og dårlig økonomi.
– avvikle ordningen med sprøyterom
-evaluere effekten av lovforbudet mot sexkjøp.
– styrke bemanningen i politiet
– avvikle juryordningen
– være positiv til å bruke elektronisk overvåking av personer som har fått besøksforbud
– redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
– innføre svartidsgarantier (i off sektor).
– føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.
– etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger inntil asylsøknadene er ferdigbehandlet.
– etablere en egen returpolitikk som fører til raskere utsendelse av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge.
– arbeide for at Norge blir medlem i EU så raskt som mulig.
– øke bevilgningsnivået til forsvaret
– opprettholde den allmenne verneplikten
– oppheve politiske begrenseninger på hvor norske styrker kan operere i Afghanistan.
– videreføre høyt norsk bistandsnivå.
– at Norge skal være pådriver for ny internasjonal klimaavtale når Kyoto-avtalen går ut.
– styrke innsatsen med sikte på å gjøre Norge karbonnøytralt senest i 2030.
– innføre grønt sertifikatordning.
– stille strenge krav til energieffektivisering.
– legge til rette for økt kraftproduksjon fra vannkraft ved bedre utnyttelse av vannressursene, modernisering av eldre kraftverk i allerede regulerte vassdrag, samt vurdere forsiktig utbygging i vernede områder.
– støtte initiativ for å forske på og utvikle kjernekraft i Norge, spesielt med thorium som brennstoff.

NB
– Høyre vil IKKE åpne opp for at det innføres lokalpoliti, IKKE utrede ordning med minmumsstraff, og heller IKKE ha en ny valgreform.