Vi bytter URL for Høyrebloggen

RIKTIG ADRESSE FOR HØYREBLOGGEN ER:

http://hoyrebloggen.wordpress.com

Reklamer

Landsmøtebloggen og Programbloggen er blitt «Høyrebloggen»

Nå som landsmøtet er vel overstått, og programarbeidet er avsluttet, konverterer vi Landsmøtebloggen og Programbloggen til å bli en ny og tidløs blogg kalt «Høyrebloggen».

Alle postene fra Høyres programblogg (og kommentarer) er blitt overført til denne bloggen.

Her på «Høyrebloggen» vil du få jevnlig informasjon fra Høyres valgkampanje, oppdaterte meningsmålinger, kommentarer til utspill fra andre partier, og annen valgkamprelatert informasjon.

Vi vil også besvare spørsmål og kommentarer til artikler vi poster i denne bloggen.

Høyrebloggen vil bli oppdatert av:

Eirik Løkke, rådgiver for sosiale medier, Høyres Hovedorganisasjon

Bjørn Ove Fjellandsbø, Internettredaktør, Høyres Hovedorganisasjon

Torbjørn Sølsnæs, politisk rådgiver for Høyre på Stortinget.

Rune Aaale-Hansen, leder for programsekretariatet, Høyres Hus

Velment bistandspolitikk

Norad er åpenbart i tvil om effekten av (egen) norsk bistandspolitikk. Det er bra at forvaltningsorganet tør å være så selvkritisk. Høyre mener også det er grunn til et kritisk blikk på bistandspolitikken. Dette kom blant annet tydelig til uttrykk i det debattnotatet som *Vallersnes-utvalget» la frem i fjor som et ledd i programarbeidet. Dette ledet blant annet frem til følgende formuleringer i kommende stortingsvalgprogram:

Som et velstående land har Norge et moralsk ansvar for å bidra til vekst og velferdsutvikling i fattige land. Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet for å gi enda flere land og mennesker de samme mulighetene til å stå på egne ben. Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier.

Norge må fortsatt bruke av sin rikdom for å bidra til utvikling og nye muligheter for verdens fattige. Høyre vil imidlertid flytte oppmerksomheten over fra hvor mye penger som bevilges, til hvilke resultater vi faktisk oppnår med bistanden. For å bidra til vekst og utvikling i fattige land vil Høyre blant annet:
– bidra til vekst og økte investeringer i utviklingslandene.
– at Norge skal jobbe for stabile rammebetingelser og like konkurransevilkår globalt.
– støtte arbeidet for et nytt handelsregime gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) og gi flere fattige land tollfri adgang til det norsk markedet på samme vilkår som MUL-landene (Minst Utviklede Land).
– videreføre et høyt norsk bistandsnivå, men konsentrere bistanden både tematisk og geografisk.
– skjerpe kravene til demokratiutvikling og korrupsjonsbekjempelse i mottakerlandene.
– at støtten til det sivile samfunn i større grad skal inngå i bistandsarbeidet.

Revidert nasjonalbudsjett: Ingen hjelp for næringslivet

Les mer om saken på Høyres nettsider.

Hvem garanterer ny borgerlig regjering

De fleste landsmøter er over. Høyre har garantert at partiet ikke vil blokkere for noen borgerlig regjering. Høyre vil samarbeide med alle som vil gi landet ny regjering.

V og Krf har ikke gitt samme garanti. Nå gjenstår å se hva Frp vil. Er de villig til å støtte enhver borgerlig regjering, eller er det spillet som er viktigst for dem – garanterer de forsatt AP regjering som et av sine alternativer?

Norge får ros i amerikansk presse

Norge får ros i Int. Herald Tribune for sunn økonomisk politikk. Dette har flere medier fanget opp.

Finansminsteren tar vel imot rosen – for en politikk SV har vært imot. I artikkelen roses Norge for pensjonsfondet, handlingsregelen og økt aksjeandel. I Stortinget har SV stort sett stemt nei til oljeaktivitet, de gikk imot handlingsregelen og var også inntil SV kom i regjering mot at pensjonsfondet skulle øke sin aksjeandel. Rosen knytter seg forøvirg ikke til krisehåndtering rundt den økende arbeidsledighet. Det er hyggelig at finansminsteren får ros, men den knytter seg altså i hovedsak til politikk SV tradisjonelt har vært imot.

Det er ikke lenge siden vi kunne lese at SV-velgere nå er for NATO og ikke i mot. Betyr aksept av dagens ros at SV også er i ferd med å skrape egen økonomisk politikk? Intet er jo bedre.

Smalhans for private barnehager

Høyres vil ha mangfold og valgfrihet, også for foreldre når det gjelder valg av barnepassløsninger i kombinasjon med arbeids- og familieliv. I det nye stortingsvalgprogrammet står det nå blant annet:

Høyre vil derfor føre en politikk som styrker familiene og gir dem størst mulig frihet til selv å bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag. Offentlige ordninger skal ikke utformes for å påtvinge familier bestemte løsninger, men tvert imot sikre størst mulig valgfrihet.

Barnehager er et viktig bidrag for å sikre valgfriheten for foreldrene. Høyre mener det må føres en politikk som styrker kvaliteten på barnehagetilbudet og som gir et mer mangfoldig og fleksibelt tilbud.

Høyre vil:
– lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager gjennom kommunal stykkprisfinansiering.
– stimulere til økt privat barnehagebygging ved å fjerne maksprisordningen.

Den rødgrønne regjeringen vil det motsatte. Derfor går neste uke nesten 2000 private barnehager til streik i protest mot regjeringens forskjellsbehandling mellom offentlige og private barnehager. Det er ikke vanskelig å forstå dem.